Aleksandra Misiak: “Miejsce pracy”Aleksandra Misiak: “Workplace”

 

Aleksandra Misiak (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Tytuł: Miejsce pracy

Technika: rysunek cyfrowy, 125 cm x 165 cm

 

Okoliczności kwarantanny spowodowały, że cały dzień tkwimy w domu, a większa ilość czasu spędzanego w tej samej przestrzeni sprawia, że powoli poszukujemy nowych zajęć, które uzupełnią lukę dotychczas wypełnianą przez czas spędzony poza domem.

Przyjazd na studencką wymianę i związana z tym tymczasowa zmiana miejsca zamieszkania spowodowały, że zmieniły się warunki, w których przyszło mi pracować. Z biurka znajdującego się w moim pokoju przeniosłam się na babciny stół, a gdy on musiał zostać użyty w innym celu – na leżący w przedpokoju od wielu lat dywan. Użytkowany jest on codziennie, ale z czasem przestano na niego zwracać uwagę. Rozkładając prace zauważyłam znajdujące się na nim lekko wyblakłe motywy roślinne. Wzór przeniosłam na papier, tworząc tym samym pracę z miejsca pracy. Poprzez niewypełnienie wzorów kolorem chciałam skupić uwagę odbiorcy na bogactwie ornamentyki, jak i zachęcić do szukania różnorodności kształtów w nieoczywistych przedmiotach codziennego użytku.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Aleksandra Misiak (Akademia Sztuki w Szczecinie)

Title: Workplace

Technique: digital drawing, 125 cm x 165 cm

 

The circumstances of the quarantine have led to us being stuck at home all day, and more time spent in the same space means that we are slowly looking for new activities to fill the gap so far filled by time spent away from home.

The arrival at the student exchange and the associated temporary change of residence have changed the conditions in which I used to work. From my desk in my room I moved to my grandmother’s table, and when it had to be used for a different purpose – to a carpet that had been lying in the hallway for many years, which has been used every day.While unfolding the works, I noticed slightly faded plant motifs on it.  I transferred the pattern to paper – creating the work from the workplace. By not filling the patterns with colour I wanted to focus the viewer’s attention on the richness of ornamentation and encourage them to look for a variety of shapes in unobvious objects of everyday use.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć