Bogna Morawska – LewozręcznośćBogna Morawska ‘Left-hand skill’

Laboratorium sztuki 2015. Artysta jako antropolog.
Kuratorka: Maria Niemyjska

otwarcie wystawy 04.12.2015 (piątek), 18.00
wystawa czynna do 03.01.2016

Artystka zainspirowana przez różne fakty i przesądy dotyczące leworęczności, podjęła naukę posługiwania się lewą ręką. Swoje postępy dokumentuje wykonując serię rysunków lewą ręką. Na wystawie znajdą się też ćwiczenia na lewą rękę przygotowane dla zwiedzających.

„Jako osoba praworęczna, zawsze miałam trudności z wykonaniem pewnych czynności lewa ręką – obcięcie nią paznokci graniczyło z cudem. Z braku tych umiejętności, moje zaciekawienie wzbudzały osoby posługujące się obiema rękami. Zdawało mi się, że to kwestia ćwiczeń, co do końca nie jest takie proste i oczywiste. Zdumiewające jest, jak wiele mitów na temat leworęczności można znaleźć w Internecie. Można doszukać się nazwisk słynnych leworęcznych, czy informacji o różnicy IQ pomiędzy ludźmi o odmiennej lateralizacji. Tworzenie rysunków lewą ręką, wyszukiwanie informacji na temat leworęczności przerodziło się w zabawny proces, który łączy elementy sztuki i nauki. Jest on swoistym eksperymentem, który wskazuje jak zmuszenie się do używania lewej ręki wpływa na odczyt mojego codziennego życia.”
Bogna Morawska

Bogna Morawska – absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu ­ dyplom w pracowni litografii. Słuchaczka Policealnej Szkoły Projektowania i Konfekcjonowania Ubioru w Toruniu. Artystka multimedialna, działa w wielu obszarach sztuki: litografia, performance, instalacja, malarstwo. Zajmuje się również projektowaniem graficznym, współpracuje z projektantką mody ­Jolie su.

Art Laboratory 2015. The artist as anthropologist.
Curated by Maria Niemyjska
opening 04.12.2015
exhibition open until 03.01.2016

The artist inspired by various facts and superstitions about left-handedness, has taken learning to use her left hand. Her progress is documented by performing a series of drawings with her left hand. The artist prepared also   exercises on the left hand for visitors of the exhibition.
“As a right-handed person, I’ve always had difficulty performing certain actions with my left hand, for example I can’t cut my nails without help. In the absence of these skills, I am curiosity of individuals who use both hands. It seemed to me that is a matter of practice, which finally is not so simple and obvious.
It is amazing how many myths about left-handedness can be found on the Internet. We can find the names of famous left-handed, or information about the difference in IQ between people of different lateralization.
Creating drawings with my left hand, searching for information about left-handedness turned into a fun process that combines elements of art and science. It is a specific experiment that shows how using my left hand affects the perception of my everyday life. ” Bogna Morawska

Bogna Morawska- a graduate of the Faculty of Fine Arts of the Nicolaus Copernicus University in Torun, diploma in lithography. Student of Post-Secondary School of Design and Fashion Confectioning in Torun. A multimedia artist, working in many areas of art: lithography, performance, installation, painting. She is also a graphic designer, she cooperates with a fashion designer Jolie su.

Share
wróć