Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Galeria Sztuki Wozownia zobowiązuje się zapewnić dostępność  swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku, o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.wozownia.pl.

 

Data publikacji strony – 2014-11-14

Data ostatniej istotnej aktualizacji –2020-09-15

 

Nasza strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Nie wszystkie  filmy zamieszczone w serwisie posiadają napisy czy inne wymagane elementy. Jest to związane z faktem opublikowania ich przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej lub są to materiały, które pochodzą ze źródeł zewnętrznych.

We wszystkich sprawach związanych z dostępem można zgłaszać się do nas pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc. Dane teleadresowe podane są na stronie.

Poza tym:

– język stron serwisu został prawidłowo określony w kodzie strony

– tytuły stron są prawidłowo wdrożone w całym serwisie, każda strona posiada unikalny tytuł, ustalony w oparciu o ustalony wzorzec

– nagłówki zostały prawidłowo wdrożone na stronie głównej i podstronach

– wyszukiwarka jest prawidłowo zbudowana i opisana

– nawigacja jest spójna i logiczna w całym serwisie

– wymaganie dotyczące kontrastu i powiększenia czcionki zostało spełnione

– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-15

Deklarację sporządzono  na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z nami.

Osobą odpowiedzialną jest Norbert Ścigała, adres poczty elektronicznej: administracja@wozownia.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. We wniosku należy podać:

– rodzaj problemu z dostępnością strony

– swoje imię i nazwisko i swoje dane kontaktowe

– informację, jaki sposób przekazania treści jest najwygodniejszy (informacja dźwiękowa, opis filmu itp.)

Na zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informujemy o tym, kiedy realizacja żądanie będzie możliwa, przy czym termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku gdy odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji zgłaszający może złożyć skargę.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można przesłać także do Rzecznik Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu mieści się na rogu ulic Rabiańskiej i Św. Ducha.

Galeria Wozownia jest w ograniczony sposób dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością motoryczną.

W pobliżu Galerii, na ulicy Św. Ducha znajdują się 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby posiadające ważne uprawnienia do bezpłatnego korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych są zwolnione z opłat.

Galeria posiada dwa wejścia, od strony ulicy Rabiańskiej ( cześć administracyjna instytucji) i od ulicy Św. Ducha (główne wejście dla zwiedzających). To wejście umieszczone jest na poziomie terenu, szklane drzwi otwierają się na zewnątrz – obsługa zobowiązana jest do pomocy w ich otwarciu.

Istnieje możliwość podjazdu pod samo wejście do Galerii od ulicy Św. Ducha 6.

Na parterze znajduje się sala wystawowa, w której nie ma żadnych utrudnień dla osób z niepełnosprawnościami motorycznymi.

Toaleta dla zwiedzających umieszczona jest na parterze za salą. Jest ona dostosowana jest do potrzeb  osób z niepełnosprawnościami motorycznymi.

Obsługa zobowiązana jest do wskazania drogi do toalety.

Kasa biletowa oraz pozostałe pomieszczenia wystawowe znajdują się na pierwszym piętrze budynku Galerii.

Nie mamy windy, jednak jeżeli istnieje potrzeba i wola zwiedzających z niepełnosprawnościami motorycznymi pracownicy w miarę możliwości służą pomocą w przemieszczeniu się na piętro Galerii.

Nie mamy udogodnień dla osób z dysfunkcją wzroku i słuchu.

Instalacja przeciwpożarowa posiada sygnalizację akustyczną i wizualną.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.