Dominika Szmuro: “(bez)powrotnie”Dominika Szmuro: “(ir)reversable”

 

Dominika Szmuro (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: (bez)powrotnie

Technika: węgiel na papierze, 3 prace w formacie 100 cm x 41cm

 

Tą pracą chciałam wyrazić bezsilność zarówno twórców, jak i zwykłych ludzi w obecnej sytuacji. Zobrazować, że coś, co dawniej było dla nas codziennością, dziś możemy jedynie przywoływać w swojej pamięci i wyobraźni. Ta praca jest zatrzymanym kadrem z rzeczywistości… Za chwilę wszystko może zniknąć i zostanie tylko biała kartka i puste ulice albo też wszystko zacznie się klarować i nabierać ostrości, a życie wróci do dawnego trybu. Postacie nie są osadzone w konkretnej przestrzeni, ponieważ i same dzieła pozostają w stanie „zawieszenia” – obecnie sztukę można zobaczyć jedynie w Internecie, ale może nadejdzie moment, kiedy świat ujrzy oryginalne dzieła twórców i tłum ludzi będzie je podziwiać w galeriach w pełnej krasie. W tej chwili możemy jedynie czekać.

 

 

 POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Dominika Szmuro (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: (ir)reversable

Technique: charcoal on paper, 3 works in 100 cm x 41cm format

 

With this work I wanted to express the powerlessness of both artists and ordinary people in the current situation. To illustrate that something that used to be everyday for us, today we can only recall in our memory and imagination. This work is a stopped frame from reality… In a moment everything can disappear and only a white card and empty streets will be left, or everything will start to clear and focus and life will return to its former mode. The characters are not embedded in a specific space, because the works themselves remain in a state of “suspension”. Currently, art can only be seen on the Internet, but maybe there will come a moment when the world will see the original works of artists and a crowd of people will admire them in galleries in their full glory. At the moment we can only wait.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć