Jessica David: “Rzeczywistość i Rzeczywistość”Jessica David: “Reality and Reality”

 

Jessica David (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: Rzeczywistość i Rzeczywistość

Technika: malarstwo cyfrowe i fotografia

 

Projekt skupia się na zestawieniu tego, jak większość z nas kreuje siebie w internecie, z tym jak jesteśmy postrzegani w rzeczywistości. Pierwszą częścią projektu jest zestawienie malarstwa cyfrowego z „nieobrobioną” fotografią, która jest autoportretem. Drugą częścią projektu jest akcja przeprowadzona wśród znajomych autorki – tych, z którymi styka się ona w codziennym życiu, oraz tych, z którymi kontakt utrzymuje jedynie w Internecie, gdzie szeroko się udziela m.in. na Instagramie. Akcja ta polega na wypełnianiu małych ankiet, dotyczących osobowości autorki, z pytaniami takimi jak: „energiczna czy przemęczona”, „pracowita czy leniwa”, a następnie połączeniu odpowiednich wyników z obrazem. Projekt ma na celu ukazanie różnic między dwoma, bardzo realnymi w naszych czasach rzeczywistościami, oraz tego, jak łatwo jest wykreować w Internecie kogoś nowego, innego niż w realnym życiu.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Jessica David (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: Reality and Reality

Technique: digital painting and photography

 

The project is focused on juxtaposing how most of us create ourselves in an Internet and how we are perceived in reality. The first part of the project is a juxtaposition of digital painting with raw photography, which is a self-portrait. The second part of the project will be an action carried out among the author’s friends from real life and the Internet friends. The action will consist in filling in small questionnaires about the author’s personality, with questions such as “energetic or tired”, “hardworking or lazy”, and then combining the appropriate results with the image. The project aims to show the differences between two very realities in our times, how easy it is to create in the Internet someone fake, other than in real life.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć