Justyna Olszewska – AutotomiaJustyna Olszewska ‘Aututomy’

Otwarcie wystawy 1 kwietnia (piątek) 2016, godz. 18
Wystawa czynna do 3 maja 2016

„Osobnik odrzuca część swojego ciała. W momencie zagrożenia ulega on procesowi samo oddzielenia – traci część siebie. Usunięty fragment staje się obcy, a puste miejsce ulega procesowi częściowej regeneracji (…)”

„Wystawa Justyny Olszewskiej pt. Autotomia, jest zapowiedzią większego cyklu, którego odsłona planowana jest na luty 2017 roku. Będzie konsekwentną kontynuacją dotychczas poruszanych przez nią tematów związanych z cielesnością, a przede wszystkim ze skórą – którą artystka porównuje do mapy ludzkich doświadczeń. Skóra, membrana, nasza zewnętrzna warstwa nieustannie ściera się ze światem zewnętrznym, ulega transformacjom, mechanicznym uszkodzeniom. Z jednej strony traktowana jest jak pancerz, który chroni nasze wnętrze przed światem, z drugiej strony jest łącznikiem pomiędzy tym, co skryte w głębi nas, a tym, co nas otacza. Jest spoiwem, które niejako „zlepia” się z miejscem, przedmiotem, osobą, a w momencie nieuniknionego czasem rozerwania równocześnie dochodzi do procesu samooddzielenia. Artystka w swoich wideoperformance’ach po raz kolejny wejdzie w relacje z materią. Obiekty, z którymi będziemy obcować z założenia mają ulegać ciągłym transformacjom – posiadają pamięć dotyku, a właściwie dotyk pamięci”.

Justyna Olszewska ( ur. 1990 w Szczecinie). Dyplom magisterski na Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Asystentka w II Interdyscyplinarnej Pracowni Rysunku na wydziale Edukacji Artystycznej UAP. Granice jej działalności sięgają video-art’u, performance, instalacji oraz rzeźby.  W swoich pracach często eksperymentuję ze swoim ciałem, które traktuję jak materiał twórczy. Do tej pory nagrodzona m.in. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2013), Stypendium Artystyczne Miasta Poznania (2015). www.justynaolszewska.pl

 

01.04-03.05.2016


The exhibition by Justyna Olszewska is a prelude to a larger cycle, the edition what is planned for February 2017 year. It will be a consistent continuation of the previously discussed subjects related to physicality, and above all, to the skin – which the artist compares to the map of human experience. The skin membrane, the outer layer of our constantly clashes with the outside world, being transformed, mechanically damaged. On the one hand it is treated as armor that protects our inside from the world, on the other hand, it is the link between what is hidden in the depths of us, and what surrounds us. The artist in her videoperformances enters into relationships with the matter. Objects used in the works undergo continuous transformations – they have a memory of touch, and actually touch of memory.

Justyna Olszewska (b. 1990 in Szczecin). Master’s degree at the Faculty of Sculpture and Spatial Operations at the University of Arts in Poznan. Assistant in II Drawing Interdisciplinary Laboratory at the Faculty of Art Education UAP. Her art is video-art, performance art, installation and sculpture. She often experiments with her body, which she treata as a creative material. She got Scholarship from the Ministry of Science and Higher Education (2013), Artistic Scholarship of the City of Poznan (2015). www.justynaolszewska.pl

wróć