Magdalena Niemiec: “Rozpamiętywanie gorzkiej męki”Magdalena Niemiec: “Remembering the Bitter Passion”

 

Magdalena Niemiec (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Tytuł: Rozpamiętywanie gorzkiej męki

Technika: książka artystyczna, marker na papierze, 9 cm x 13 cm, oprawa twarda

 

Rozpamiętywanie gorzkiej męki to próba wejścia w spotkania Chrystusa i człowieka – zapierającego się Piotra, Judasza zdradzającego pocałunkiem, Arcykapłanów, Piłata wyczuwającego fałsz w słowach oskarżenia, znanego dziś ludziom z błazeńskich szopek Heroda, zabójcy Barabasza, Szymona z Cyreny, Weroniki znanej jedynie z szóstej stacji Drogi Krzyżowej, Marii Magdaleny, Dobrego Łotra, Marii i Jana, Longinusa mierzącego włócznią w serce Jezusa… To rozważanie na temat ludzkich dróg, wyborów i natury człowieka, która – mimo cywilizacyjnych zmian – pozostała taka sama.

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Magdalena Niemiec (Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach)

Title: Remembering the Bitter Passion

Technique: artistic book, marker on paper, 9 cm x 13 cm, hard binding

 

Remembering the Bitter Passion is an attempt to enter into Christ’s encounter with people – denying Peter, Judas betraying with a kiss, High Priests, Pilate sensing the falsehood in the words of the accusation, known today to people from Herod’s clown cribs, Barabbas’ killer, The first of these was the St. Simon of Cyrene, Veronica known only from the sixth station of the Way of the Cross, Mary Magdalene, the Good rogue, Mary and John, Longinus measuring a spear in the heart of Jesus… It is a meditation on human paths, choices and the nature of man, which despite the changes in civilization remained the same.

 

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć