Olga Kisseleva: „A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania”Olga Kisseleva: “A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping”

 

Olga Kisseleva: „A Place in the Sun: Doświadczenie dynamicznego mapowania”

17.11.2017 – 7.01.2018

wernisaż: 17.11.2017 (piątek), godz. 18.00

 

Mobilność we współczesnym świecie można uznać z pewnością za jeden z fenomenów, które stymulują zarówno rozwój nowych technologii transportu, jak i komunikacji. Jednocześnie społeczeństwa stykają się z problemem kryzysu migracyjnego. Biorąc pod uwagę wiele różnych czynników dochodzimy do wniosku, że pojęcie dystansu w dzisiejszym świecie paradoksalnie nie wynika wyłącznie z długości mierzonej w kilometrach.

Projekt badawczy „Chronography” ma za zadanie kreowanie nowych wizualnych strategii, opierając się przede wszystkim na nieeuklidesowej reprezentacji przestrzeni, by pokazać, jak zmienia się jej obraz pod wpływem technologii, ekonomii czy rozgrywek geopolitycznych. Mapy będące rezultatem projektu są wyrazem refleksji wobec tych zmian. Pokazują, że każda podróż ma udział w tworzeniu modelu świata; każda z nich może przekształcić obraz świata odwołując się (nawiązując) do społeczno-politycznego portretu jego eksploratora.

Wystawa „Place in the Sun” w poetycki sposób odwołuje do rozgrywek geopolitycznych oraz ekonomicznych na arenie międzynarodowej. Cytat „domagać się miejsca pod słońcem” pochodzi z przemówienia wygłoszonego w dniu 6 grudnia 1897 roku przez ministra spraw zagranicznych rządu niemieckiego, Bernarda von Bülowa. Powiedział on: „Niemcy nie chcą naturalnie przesuwać nikogo w cień, ale im również należy się jakieś miejsce pod słońcem”. Słowa te w dzisiejszym świecie mogą nabierać różnych znaczeń. Mogą dotyczyć zarówno agresywnej polityki ekonomicznej, jak też subiektywnych definicji konceptu „miejsca pod słońcem”, np. „indywidualnej chęci odniesienia sukcesu”. Ideą wystawy jest otwarcie się, podobnie jak idea mappingu, na różne zagadnienia współczesnego świata, obserwowane z różnych perspektyw.

„Chronography” / „Miejsce pod słońcem” (Place in the sun), Olga Kisseleva, Aleksandra Stanczak

 

Podziękowania dla Anne-Christine Bronner, Laboratoire SAGE, CNRS-Université de Strasbourg za pomoc w realizacji projektu „Chronography”.

 

Aleksandra Stańczak: Najlepsze miejsce pod słońcem – o projekcie z zakresu sztuki i kartografii

A Place in the Sun, czyli “(najlepsze) miejsce pod słońcem” to projekt poruszający wiele wątków badawczych, a jednym z jego elementów jest wystawa pod tym samym tytułem. Źródeł powstania projektu można szukać zarówno w twórczości Olgi Kisselevej, wybitnej specjalistki od nowych mediów i interaktywnych projektów artystycznych, jak też w pracy badawczej i artystycznej Aleksandry Stańczak, pracującej od 2010 nad związkami między sztuką a kartografią. Tytuł sugeruje główny temat wystawy, czyli kwestię sukcesu, jak i szukania własnej pozycji we współczesnym świecie. Formuła “miejsca pod słońcem” ma też szersze, bardziej uniwersalne znaczenie i odnosi się ono do kontekstu dekolonizacji i problemów społeczno-politycznych w dzisiejszym świecie. Jednym z owoców współpracy nad projektem, zrealizowanym przy udziale Anne-Christine Bronner (CNRS – Uniwersytet w Strasburgu), jest dzieło Chronography. Pokazuje ono, jak zniekształcona może się okazać wizja podróżowania po świecie współczesnego obywatela, ze względu na jego miejsce w hierarchii społecznej.

 

Situated media and shared mobility
New Entanglements between Instrumental, Shared and Mental Maps

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris
January 18 & 19 2018

Concordia University, Montreal
March, 22 & 23 2018

[MORE INFO]

 

Publikacja towarzysząca wystawie finansowana jest przez Województwo Kujawsko-Pomorskie.

 

 

 

Olga Kisseleva: “A Place in the Sun: An Experience of Dynamic Mapping”

17.11.2017 – 7.01.2018

opening: 17.11.2017 (Friday), 6 P.M.

 

The fruit of the contemporary world, a phenomenon of the mobility is strongly stimulated by the impact of the new technologies of transport and communication. At the same time, the society is touched by the migration crisis. Regarding to the different factors, the distance in the world today appears more than ever as a notion due to the type of traveler and paradoxally has very little to do with the number of kilometers to ride.

The research study, “Chronography” tend to create new visual strategies, most of all non-⁠Euclidean approach, thus to represent the universes transformed by the impact of the technology, economy and the geopolitical stakes. As a result, a series of maps shows that each travel/⁠journey contributes to construction of the universe’s model, as well as each map can re-⁠create the world according to the socio-⁠political portrait of the explorer.

The exhibition “Place in the sun” refers in a poetic manner to the geopolitics and the worldwide economic stakes. The Secretary of Foreign Affairs, Bernhard von Bülow, introduced this expression during the Reichstag debate on December 6th 1897, when he said that he wishes “to throw no one into shade, but Germany demands the own place in the sun”.

Today, this quote can have many different connotations and meanings not just in explaining the idea of the aggressive economics, but also in defining the simple concept of finding « one’s place in the sun», which can be interpreted as « one’s need or desire to succeed ». Thus the idea of the exhibition is close to the mapping, while it opens the debate around the problematics of contemporary world, to different perspectives.

“Chronography” / “Place in the sun”, Olga Kisseleva, Aleksandra Stanczak

 

Special thanks for Mrs Anne-Christine Bronner, Laboratoire SAGE, CNRS-Université de Strasbourg for help with the program “Chronography”.

 

About art & cartography project “Place in the sun” by Aleksandra Stanczak

Place in the sun, in polish (The best) place in the sun is a project coming from different scientific perspectives and the exhibition under the same title is one of the elements of it. The origins of the project we can find in the work of Olga Kisseleva, the great specialist of new media and interactive artistics projects, as well as in the research and artistic background of Aleksandra Stanczak, working since 2010 on the links between art and cartography. The title suggesting the main theme of the exhibition, brings the subject of the success and the concept of finding one’s place in contemporary world. The expression a place in the sun has also larger and more universal meaning while it refers to the context of decolonization and socio-political problems in today’s world. One of the fruits of the collaboration on this project is the artwork, Chronography, conceived with Anne-Christine Bronner (CNRS-University of Strasbourg). It shows how the vision of the world can be deformed by the position on the social hierarchy of the traveler.

 

Situated media and shared mobility
New Entanglements between Instrumental, Shared and Mental Maps

Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris
January 18 & 19 2018

Concordia University, Montreal
March, 22 & 23 2018

An increasing number of artistic, playful and fictional devices are based on the mobility of people and their interactions through digital interfaces. In this context, the notions of situated media and shared mobility are two fundamental determinations that are complementary. It is proposed to define “shared mobility” in its contemporary meaning as different forms of combined physical and /⁠ or virtual displacements between several persons in a continuous or discontinuous space. In “situated medias”, multimedia or hypermedia information is incorporated and integrated into the subject’s environment. In this context, the participants are successively or simultaneously receivers and transmitters of information that acquires its meaning according to the place where it is produced.

On the basis of this context involving situated media and shared mobility in collaborative and/⁠or artistic practices, we shall consider
different questions: How to define and better identify situated media and shared mobility? How are shared mobilities enabled and activated by situated medias? How did certain artistic practices come to dominate situated media interventions that incorporate shared mobile components? Several regimes and levels can be identified.

Situated media: 1) visual, audio, autonomous or combined forms, 2) physical, virtual and fictional forms, 3) tools, applications, contexts, tracking.

Shared mobility: 1) contributing, participative and collaborative forms, 2) activation, spacialization, hybridization, play. We will analyze different examples of collaborative, playful and artistic practices that take advantage of these fundamental changes in our approach to culture and the media. The relationships between mental, instrumental and shared maps will also be considered as a set of questions linked to new entanglements and intricacies that underlie situated media and shared mobility.

Keywords:
-⁠ Situated media, shared mobility
-⁠ Collaboration, contribution, participation, game
-⁠ Contemporary arts, operativity, performativity
-⁠ Mental, instrumental and shared maps

Propositions must be summarized in 400 words with a short biography of the author(s) They must be sent before December 10th 2017

Organisations:
UMR ACTE CNRS -⁠ Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Paris
The Participatory Media Cluster, part of the Milieux Institute for Arts,
Culture and Technology at Concordia University, Montreal
Mobile Media Lab, Concordia University

 

 

Share
wróć