Patrycja Nowatkowska: “#naturalny”Patrycja Nowatkowska: “#natural”

 

Patrycja Nowatkowska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: #naturalny

Technika: fotografia, grafika komputerowa

 

Rysowanie nie oznacza tylko pozostawiania śladów za pomocą klasycznych narzędzi rysunkowych na papierze. W życiu codziennym napotykamy różne formy i układy, które powstają w sposób naturalny – są wytworami natury bądź przypadkowych działań człowieka. Bardzo często tego typu sytuacje umykają naszym oczom, nie zwracamy na nie uwagi. W mojej pracy – cyklu grafik-fotografii – chciałam pokazać mnogość „rysunków” w świecie. Z daleka dostrzegamy przedmiot, lecz po głębszej analizie w każdej, nawet banalnej rzeczy odnajdziemy pierwiastek rysunku. Sądzę, że tego typu praca jest nieograniczona pod względem ilości hasztagów i ich wypełnienia. Można by rozwinąć ten wątek wręcz w nieskończony cykl. W dzisiejszych czasach, rozwiniętych pod względem technologicznym, często zamykamy się w wirtualnym świecie, zapominając przy tym o naturze, jej pierwotnych formach. Ograniczamy nasz zmysł wzroku do ekranów, wyskakujących na nich informacji, a ignorujemy proste,  lecz piękne w swej formie przedmioty.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Patrycja Nowatkowska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: #natural

Technique: fotografia, grafika komputerowa

 

Drawing does not just mean leaving marks with classic drawing tools on paper. In everyday life we encounter various forms and arrangements that are created in a natural way – they are the products of nature or accidental human actions. Very often such situations escape our eyes, we do not pay attention to them. In my work, a series of graphics-photography, I wanted to show the multitude of “drawings” in the world. We can see the object from a distance, but after deeper analysis we will find the element of a drawing in every, even banal, thing. I think that this type of work is unlimited in terms of the number of hashtags and their filling. One could develop this theme into an infinite cycle. Nowadays, developed in terms of technology, we often close ourselves in the virtual world, forgetting about nature, its original forms. We limit our sense of sight to screens, information popping up on them, and ignore simple but beautiful in its form objects.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć