#RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego#RYSOWAĆ – The International Student Drawing Exhibition

 

#RYSOWAĆ – Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego / wystawa on-line

08.05–21.06.2020

udostępnienie on-line: 08.05.2020, godz. 18.30 na facebookowym profilu Galerii Sztuki Wozownia

finisaż on-line / rozdanie nagród: 21.06.2020, godz. 12.00 na facebookowym profilu Galerii Sztuki Wozownia

organizator: Katedra Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK

kuratorka: dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo

 

Przejdź do strony z prezentacją wszystkich prac

 

Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego to seria cyklicznych wystaw, organizowanych przez pracowników Katedry Rysunku Wydziału Sztuk Pięknych UMK od 2008 roku. Pierwsze edycje miały zasięg ogólnopolski, a obecnie są to pokazy o charakterze międzynarodowym i odbywają się w formule biennale. Każda z odsłon projektu jest odpowiedzią na zmieniający się temat przewodni, który zawsze związany jest z obszarem rysunku, interpretowanym w sposób bardzo szeroki. Selekcja prac odbywa się na zasadzie konkursu. Spośród zgłoszeń przysłanych w odpowiedzi na open call jury wybiera realizacje prezentowane na wystawie, a najciekawsze propozycje artystyczne nagradza.

 

Tytuł i hasło przewodnie tegorocznej wystawy to #RYSOWAĆ. Kieruje ono uwagę na przejawy rysunku, które możemy znaleźć w przestrzeniach wirtualnych. „Rozwój mediów społecznościowych sprawił, że wielu ludzi funkcjonuje w wykreowanych światach Instagrama, Twittera, WhatsAppa – zauważa kuratorka wystawy, dr hab. Aleksandra Sojak-Borodo. – W świecie sztuki też obserwujemy zjawisko przenoszenia życia do świata wirtualnego. Każda licząca się wystawa musi mieć stronę w Internecie, najlepiej relację na żywo z wernisażu, musi być dobrze sfotografowana. Coraz częściej wydaje się nam, że nie musimy czegoś realnie doświadczać, że dzięki przypięciu do niewielkiego ekranu i odpowiednim hashtagom zobaczymy wszystko. I w pewnym sensie tak jest… Z drugiej jednak strony takie hashtagowe odbieranie świata może być pułapką, polegającą na uproszczeniu, fragmentaryczności”.

Czy wszystko da się pokazać za pomocą krótkich komunikatów? Są takie rodzaje rysunku, które świetnie funkcjonują w tej rzeczywistości: rysunek prasowy, satyryczny, komiks, animacja. Ale co z rysunkiem ukazującym wirtuozerię techniki, pracami będącymi działaniami „tu i teraz” czy rozbudowanymi instalacjami? Czy hashtagowanie nie jest swego rodzaju amputowaniem ich założeń?

 

Pracę organizacyjne nad wystawą #RYSOWAĆ zakłóciła sytuacja wyjątkowa – epidemia koronawirusa, która pociągnęła za sobą różnego rodzaju obostrzenia, wpływające również na pracę instytucji kultury. Szczególne środki ostrożności wdrożył również Rektor UMK, odwołując wszystkie wydarzenia (w tym wystawy) prowadzone przez jednostki uniwersyteckie. Zmusiło to organizatorów #RYSOWAĆ do zmiany sposobu prezentacji prac. Ekspozycja, która miała odbywać się fizycznie w salach Galerii Sztuki Wozownia, przeniesiona została całkowicie do przestrzeni Internetu. Będzie miała więc wyłącznie charakter wirtualny – pokazywana będzie zarówno na specjalnej stronie internetowej, jak i wszystkich platformach społecznościowych, administrowanych przez Katedrę Rysunku UMK i Galerię Sztuki Wozownia.

Te nowe okoliczności sprawiają, że hasło tegorocznej edycji – #RYSOWAĆ – nabrało zupełnie nowych znaczeń i kontekstów…

 

Jury Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego rozpatrzyło w tym roku 186 zgłoszeń z 28 uczelni z Polski i zagranicy. Do udziału w wystawie zakwalifikowało się 60 artystów z następujących uczelni artystycznych: Akademia Sztuki i Designu w Charkowie, Akademia Sztuk Pięknych w  Gdańsku, Akademia Sztuki w Szczecinie, Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu, Collegium da Vinci w Poznaniu, College Nauczycielski Kibuców, Technologii i Sztuki w Tel Awiwie w Izraelu, Petersburska Akademia Sztuki i Przemysłu, Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Uniwersytet Jana Evangelisty Purkyně w Uście nad Łabą (Czechy), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet Śląski w Cieszynie.

W czasie udostępnienia wystawy on-line, które będzie miało miejsce 08.05 o godz. 18.30 na facebookowym profilu Galerii Sztuki Wozownia, poznamy prace zakwalifikowane do pokazu. Z kolei w ramach wirtualnego finisażu (21.06, godz. 12.00) dowiemy się, których artystów w tej edycji nagrodzono.

 

 

Przydatne linki:

Blog Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego

Fanpage Międzynarodowej Wystawy Rysunku Studenckiego

Instagram Katedry Rysunku UMK

Strona internetowa Katedry Rysunku

Strona internetowa Galerii Sztuki Wozownia

Fanpage Galerii Sztuki Wozownia

Instagram Galerii Sztuki Wozownia

Kanał YouTube Galerii Sztuki Wozownia

 

 

 

#RYSOWAĆ – The International Student Drawing Exhibition / on-line exhibition

08.05–21.06.2020

on-line opening: May 8, 6.30 PM on the facebook profile of the Wozownia Art Gallery

virtual finalization / prize-giving: June 21, 12 noon on the facebook profile of the Wozownia Art Gallery

organiser: Drawing Department of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University

curated by: Aleksandra Sojak-Borodo

 

On-line show – enter

 

The International Student Drawing Exhibition is a series of cyclical exhibitions organised by the Drawing Department of the Faculty of Fine Arts at the Nicolaus Copernicus University since 2008. The first editions were nationwide, and nowadays they are international shows and are held in the biennial formula. Each of the project’s presentations is a response to the changing theme, which is always related to the area of drawing, interpreted in a very broad way. The selection of works is based on a competition. From among the entries sent in response to the open call, the jury selects the works presented at the exhibition, and awards the most interesting artistic proposals.

 

This year, we want to pay special attention to the manifestations of drawing which can found in virtual spaces. The rise of social media has made many people function in the virtual worlds of Instagram, Twitter or WhatsApp. In the world of art, we are also observing the phenomenon of transferring ‘life’ to the virtual world: every important exhibition should have a web page, preferably a live report from exhibition opening, it has to be properly photographed, more and more often it seems to us that we don’t have to experience something in reality, that through a small screen and appropriate hashtags we can see everything and, in a way, it is true… On the other hand, however, a hashtag perception of the world may be a trap, consisting in simplifying and showing only a sliver of reality… Can everything be shown by means of short messages? There are types of drawing that work well in this context: press drawing, satirical drawing, comics, animation. But what about works created with a virtuoso drawing technique, performative works happening here and now, or extended installations – doesn’t hashtagging deprive them of their essential qualities?

The organizational work on the exhibition #RYSOWAĆ was disturbed by an emergency situation – the coronavirus epidemic, which entailed various restrictions, also affecting the work of cultural institutions. Special precautions were also implemented by the Rector of the Nicolaus Copernicus University, cancelling all events (including exhibitions) conducted by university units. This forced the organisers to change the way works are presented. The exhibition, which was to take place physically in the rooms of the Wozownia Art Gallery, was moved entirely to the Internet space. Thus, it will be exclusively virtual – it will be shown both on a special website and on all social platforms administered by the Drawing Department of the Nicolaus Copernicus University and the Wozownia Art Gallery.

 

These new circumstances have given the slogan of this year’s edition – #RYSOWAĆ – a completely new meaning and context…

 

The jury of the International Student Drawing Exhibition considered 186 applications from 28 University and  Art Academies from Poland and abroad. This year 60 artists from the following art schools qualified for the exhibition: Academy of Art and Design in Kharkiv, Academy of Fine Arts in Gdańsk, Academy of Art in Szczecin, Academy of Fine Arts in Katowice, Academy of Fine Arts in Kraków, Academy of Fine Arts in Łódź, Academy of Fine Arts in Warsaw, Academy of Fine Arts in Wrocław, Collegium da Vinci in Poznań, Kibbutz Teacher Training College, The following universities are present in Poland: Tel Aviv University of Technology and Art in Israel, St. Petersburg Academy of Art and Industry, Poznan University of Arts, Jan Evangelist Purkyn University in Usta nad Labem (Czech Republic), Maria Curie-Sklodowska University in Lublin, Nicolaus Copernicus University in Torun, University of Rzeszow, University of Zielona Gora, Silesian University in Cieszyn.

During the opening of online exhibition, which will take place on 08.05 at 18.30 on the facebook profile of the Wozownia Art Gallery, we will learn about the works qualified for the show. As part of the virtual finalization (21.06, 12.00 noon) we will find out which artists were awarded in this edition.

 

wróć