Sebastian Kłosowski – Bez ujściaSebastian Kłosowski – Without issue

Otwarcie wystawy 1 kwietnia 2016 (piątek), godz. 18
Wystawa czynna do 3 maja 2016

„Wystawa WITHOUT ISSUE jest analizą “miejsca”. Przedstawia nietrwałość przedmiotów w kontekście pamięci o nich, dzięki czemu daje widzowi komfort odszukania wartości ponadczasowych i istotnych. “Prace konstruowane są jak definicje, w których słowa odzyskują znaczenie.” Widz może kontestować – zadając pytanie – czy resztki otaczającego go świata przeszłości są jeszcze coś warte?

Wystawa składa się z instalacji, które eksponują elementy (detale świata materialnego) nie dla ich estetyki lecz znaczeń. Każda propozycja to “zdefiniowany świat”, w którym nie ma komercji i estetyzacji. Wystawa zatrzymuje widza w miejscu, w którym być może nigdy nie przyszłoby mu się zatrzymać. Powrót do pełni współczesnego świata dla większości elementów wystawy jest już niemożliwy. Człowiek zwykł postrzegać świat jako coś naturalnego czy dogłębnie zrozumiałego. Może to jednak powodować, że jego percepcja nawet latami przyswaja sobie złudzenia, traktując je jak prawdy. Wystawa ma skłaniać do refleksji, że człowiek może pozostawać niewolnikiem swojej wiedzy i kondycji bez względu na czas i miejsce.

Sztuka przechodząc nad ułomnościami człowieka próbuje zdefiniować przekaz prawdy. Znaczenia i przestrzenie przez nią przedstawiane powinny rysować się w każdym człowieku same, nie powinny powielać złudzeń, mają budować rzeczy nowe; prawdziwe.”(Sebastian Kłosowski – tekst autorski)

Sebastian Kłosowski – urodził się 1970 roku, w Toruniu. W roku 1996 ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Poznaniu ( obecnie UAP). Artysta wywodzący się z postkonceptualnego środowiska poznańskiej ASP, którego ważnymi współtwórcami byli jego wykładowcy: Jerzy Ludwiński, u którego zrealizował dyplom z zakresu teorii sztuki, oraz Jarosław Kozłowski prowadzący Pracownię Instalacji i Rysunku, w której Kłosowski zrealizował dyplom praktyczny. W latach 1995 – 97 współpracował ściśle z Fundacją Praktyk Artystycznych „i”, uczestnicząc w jej wystawach. Prezentował swoją twórczość na wystawach: w 1995 /wystawa „pozornie szkicowe i niedbałe”, Galeria Tumult w Toruniu, w 1999 – wystawa Linia Cięcia w Galerii Działań, Warszawa, i w 1999 – wystawa w Galerii nad Wisłą w Toruniu.

1.04.-3.05.2016

The exhibition WITHOUT ISSUE is an analysis of a place. It shows the impermanence of objects in the context of their memory, so that it gives the viewer a possibility of finding timeless and relevant values. The works are constructed as the definitions, in which the words regain their meaning.” The viewer can ask the question – whether the remains of the past are still worth something?

The exhibition consists of installations that display elements (details of the material world), not for the aesthetics but meanings. Each proposal is a “defined world”, in which there is no commercialism and aesthetisation. The exhibition stops the viewer in a place where perhaps he would never stop. Most of the elements of the exhibition can’t be restored to the modern world. The man see the world as something natural or thoroughly understandable. However, this may cause, that his perception even for years assimilates illusions, treating them as truth. The exhibition is to stimulate reflection, that a man can be a slave to his knowledge regardless of time and place.

Sebastian  Kłosowski- born 1970 in Torun. In 1996 he graduated from the Higher School of Fine Arts in Poznan (now UAP). The artist derived from post-conceptual environment. The major contributors were his professors: Jerzy Ludwiński with whom completed a degree in art theory and Jaroslaw Kozlowski leading the Studio of Installation and Drawing in which Kłosowski completed his diploma. In the years 1995-1997 he worked closely with the Foundation for Artistic Practices “and” participating in the exhibitions. He presented his work at exhibitions: 1995/exhibition “seemingly sketchy and sloppy,” Tumult Gallery in Torun, in 1999 – an exhibition line cuts in Action Gallery, Warsaw, and in 1999 – the exhibition in Galeria nad Wisłą in Toruń.

Share
wróć