Tobiasz Jędrak: Rozmowy z dzikamiTobiasz Jędrak: Talks with Feral Pigs

 

Laboratorium Sztuki 2016. Artysta jako podróżnik / kuratorka: Maria Niemyjska

 

Tobiasz Jędrak: Rozmowy z dzikami

5.08–28.08.2016

otwarcie wystawy: 05.08 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Celem projektu Artysta jako podróżnik jest pokazanie różnych zależności pomiędzy podróżami artystów i ich twórczością. W szczególności chodzi o strategie twórcze, w których zjawiska napotkane w czasie podróży stanowią tworzywo samych prac.

Tobiasz Jędrak jest twórcą interdyscyplinarnym, obok fotografii, wideo i dźwięku używa tekstu i spaceru jako medium artystycznego. Jego aktywność twórcza wynika z traktowania przestrzeni miejskiej jako pracowni i miejsca permanentnego pleneru. Artysta postrzega trasę jako zbiór możliwości, rezerwuar miejsc, sytuacji, gestów i doświadczeń. Przemierzając tereny miejskie i suburbia, wkracza w miejsca porzucone i peryferyjne, gdzie łatwiej spotkać dzikie zwierzęta niż człowieka. Wystawa Rozmowy z dzikami prezentuje materiał z półrocznego prywatnego pleneru. Miał on formę krótkich pobytów i spacerów, które artysta odbywał korzystając z zaprojektowanej uprzednio trasy. Wystawa jest luźnym kolażem notatek, obserwacji i zabaw dźwiękowych, a także próbą przetłumaczenia prywatnej przygody na uniwersalny język sztuki.

Tobiasz Jędrak (1985) studiował teatrologię i filmoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz intermedia na krakowskiej ASP, gdzie obronił pracę dyplomową Wszystkie domy Jana Sohlego (fragmenty). Jest również absolwentem Wydziału Intermediów na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Wystawa w Wozowni jest jego pierwszą wystawą indywidualną.

 

 

 

Art Laboratory 2016. Artist as a Traveler / curated by: Maria Niemyjska

Tobiasz Jędrak: Talks with Feral Pigs

5.08–28.08.2016

opening: 05.08 (Friday), 6 pm / free admission

 

The project “Artist as a Traveler” aims to show the various relationships between the travel of artists and their works, especially creative strategies, in which the phenomena encountered during the trip become the material of works themselves.

Tobiasz Jędrak is an interdisciplinary artist: his art is based on photography, video, sound and text. His creative activity results from treatment of urban space as a studio and place of permanent open air. The artist sees journey as a set of possibilities, a reservoir of places, situations, gestures and experiences. Crossing the urban areas and suburbia, he enters the space abandoned and peripherals, where it is easier to encounter wild animals than humans. Exhibition “Talks with feral pigs” presents material from semi-private open air, short stays and walks. The exhibition is a collage of notes, observations and sound experiments as well as an attempt to translate the private adventures on the universal language of art.

 

Tobiasz Jędrak (1985) studied theater and film studies at the Jagiellonian Universtity in Cracow and intermedia at the Academy of Fine Arts in Cracow, where he obtained a diploma All Jan Sohle’s houses. He is also graduated from intermedia at the University fo Fine Art in Poznań. The exhibiotion in Wozownia is his first individual show.

 

Share
wróć