Tytus Szabelski – RekonstrukcjaTytus Szabelski – Reconstruction

Laboratorium Sztuki 2015. Artysta jako antropolog.
Kuratorka: Maria Niemyjska

wernisaż wystawy 31 lipca 2015, godz. 18
wystawa czynna do 13 września 2015

Zdjęcia z cyklu „Rekonstrukcja” ukazują przestrzenie, które na pierwszy rzut oka sprawiają wrażenie naturalnych, jednak w całości zostały wykreowane przez człowieka – przejście dla zwierząt nad autostradą przypominające karczowisko, kanał służący do odprowadzania wody w czasie powodzi, wyglądający jak rzeka, czy las o zbyt regularnych odstępach między drzewami. Artysta rejestruje tego typu przestrzenie zwracając uwagę na niejednoznaczne rozgraniczenie pomiędzy sztucznymi a naturalnymi formami ukształtowania terenu. Uchwycone przez Tytusa Szabelskiego miejsca stanowią ślady różnych strategii działania człowieka w kontekście przyrody – od prób jej naśladowania po pozostawienie naturze do „uzdrowienia” terenów i rzeczy cywilizacyjnie wyeksploatowanych.

Tytus Szabelski – fotograf, absolwent dziennikarstwa i komunikacji społecznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, obecnie studiuje fotografię na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Jego zdjęcia ukazywały się zarówno w prasie lokalnej jak i ogólnopolskiej (m.in. Puls Biznesu, Newsweek Polska, Polityka), współpracował z toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej oraz Krytyką Polityczną. W swojej praktyce artystycznej stara się zwracać uwagę na zachowania i relacje ludzi między sobą oraz z otaczającą ich przestrzenią, w szczególności wykreowaną sztucznie przez człowieka, jak również na kwestie związane z obiegiem informacji i zachodzącymi w nim manipulacjami. Autor dwóch wystaw indywidualnych i uczestnik kilku zbiorowych (m.in. w CSW i Dworze Artusa w Toruniu), laureat stypendium miasta Torunia w dziedzinie kultury (2012) za projekt Pełnia pustki, oraz Międzynarodowego Festiwalu Fotografii Młodych w Jarosławiu (2012), autor fotograficznej dokumentacji wnętrz wykorzystanej na Festiwalu Architektury i Wzornictwa TORMIAR w toruńskim CSW (2014). Redaktor magazynu o fotografii Magenta (www.magentamag.com).

 

31.07 – 13.09.2015

Photos from the series “Reconstruction” show spaces, which at first glance seem natural, but as a whole have been created by man: animal crossing over the highway looking like clearing, canal looking like a river, or a forest of too regular intervals between the trees. The artist captures this type of spaces paying attention to the ambiguous distinction between artificial and natural forms of terrain. Captured by Tytus Szabelski locations are traces of different human strategies towards nature – from attempts to follow after nature to the giving back to nature exploited by civilization sites and things in order to “heal” them.

Tytus Szabelski –photographer, a graduate of journalism and communication at the University of Nicolaus Copernicus University in Torun, currently studying photography at the University of Arts in Poznan. His photos have appeared both in the local press and national (including Puls Biznesu, Polish Newsweek, Polityka). He collaborated with the Center of Contemporary Art in Toruń and Krytyka Polityczna. In his artistic practice he pays attention to the behavior and relationships of people among themselves and with the surrounding space, as well as he focuses on issues related to the circulation of information and manipulation taking place in it. Author of two solo exhibitions and participant of several collective shows, a winner of the scholarship of the city of Torun in the field of culture (2012) and the International Youth Photography Festival in Yaroslavl (2012), the author of documentation used at the Festival of Architecture and Design TORMIAR in Torun CCA (2014).

Share
wróć