Weronika Świętek: “Punkty widzenia”Weronika Świętek: “Points of view”

 

Weronika Świętek (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Tytuł: Punkty widzenia

Technika: rysunek w formie trójwymiarowej, cykl trzech kubików, wymiary kubików: 9,5 cm x 9,5 cm x 9,5 cm; 10 cm x 10 cm x 9,5 cm; 19,5 cm x 19,5 cm x 19,5 cm, farba akrylowa, cienkopis, tusz na papierze i kalce, pianka modelarska

 

Mikroskop? Luneta? Celownik? Może camera obscura? Albo nasze cztery ściany, w których oddajemy się kwarantannie?

Rysunkowemu działaniu…

Na mój cykl składają się trzy kubiki wypełnione różnymi formami rysunkowymi.

Zamknięte w geometrycznych mini-światach tworzą układy gry światła jednocześnie z tym co wewnętrzne i zewnętrzne. Każdy obiekt-kostka prezentuje inne zasady tej gry. Bo czym właściwie jest rysunek? Usiłuję go “rozpracować” jak kostkę Rubika, “obracając” jego możliwościami w ramach techniki linearnej, malarskiej i a’ la graficznej ze współudziałem światła. Wejdźcie do środka, rozgośćcie się! Przestrzeń rysunku bez widza staje się pusta. Wypełnijcie white-cube’ową rzeczywistość swoją wirtualną obecnością.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Weronika Świętek (Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie)

Title: Points of view

Technique: three-dimensional drawing, cycle of three cubs, wymiary kubików: 9,5 cm x 9,5 cm x 9,5 cm; 10 cm x 10 cm x 9,5 cm; 19,5 cm x 19,5 cm x 19,5 cm, acrylic paint, thin marker, ink on paper and tracing paper, modeling foam

 

A microscope? A telescope? A sight? How about a camera obscura? Or our four walls, where we quarantine ourselves?

And the drawing action…

My cycle consists of three cups filled with different forms of drawing.

Closed in geometric mini-worlds, they create systems of light play with the in and out at the same time. Each object-cube presents different rules of this game. What is drawing? I try to “work it out” like a Rubik’s cube, “turning” its possibilities within linear, painting and graphic technique with the complicity of light. Come inside, make yourself comfortable! The space of drawing without the viewer becomes empty. Fill the white-cube reality with your virtual presence.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć