wizytAKCJA 2022 – open callwizytAKCJA

„wizytAKCJA 2022” – zorganizuj swoją wystawę w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu!

„wizytAKCJA 2022” to otwartym nabór projektów wystawienniczych, skierowany do młodych artystów_tek związanych z Wydziałem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W ramach open call mogą zgłosić propozycję organizacji własnej indywidualnej wystawy w Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu. Nabór zakończy się wyłonieniem trójki artystów_tek, który_e swoje solowe pokazy zrealizują w 2022 roku.

Celem projektu jest zacieśnienie współpracy Galerii ze studentami_tkami i absolwentami_tkami Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Projekt ma także ośmielić młodych_e twórców_czynie do podejmowania własnych inicjatyw artystycznych i pozwolić im na zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie współpracy z instytucją (przygotowanie propozycji wystawy i portfolio, budżetowanie i organizacja wystawy, współpraca z kuratorem_ką, aranżacja i montaż, działania promocyjne itp.).

WYNIKI NABORU / 17.12.2021

W ramach naboru do realizacji w 2022 roku wybrano projekty: Niki Grzymskiej, Arka Pasożyta oraz Agaty Skupniewicz.

adresaci projektu: studenci_tki, doktoranci_tki i absolwenci_tki (2019 lub później) WSP UMK w Toruniu

termin składania zgłoszeń: 5 grudnia 2021 do godz. 23.59

adres składania zgłoszeń: info.wozownia@gmail.com (w tytule maila: “wizytAKCJA”)

Wszystkie szczegółowe informacje dot. projektu i wymagań związanych ze zgłoszeniem zawarte są w REGULAMINIE (poniżej).

REGULAMIN_do pobrania

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_do pobrania

PLAN PÓŁPIĘTRA_do pobrania

PLAN SALI “ARCHIWUM”_do pobrania

kuratorka projektu: Natalia Cieślak

identyfikacja wizualna (plakat, animacja): Kinga Palikowska

pytania? problem z pobraniem załączników? Pisz na: info@wozownia.pl


Regulamin naboru do projektu „wizytAKCJA 2022”

 1. Organizatorem naboru jest Galeria Sztuki Wozownia w Toruniu z siedzibą przy ul. Rabiańskiej 20, określana dalej jako Organizator.
 2. Adresatami/_tkami naboru są studenci/_tki i doktoranci/_tki Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz absolwenci/_tki tego Wydziału, którzy ukończyli_ły studia nie wcześniej niż w 2019 roku.
 3. Przedmiotem naboru jest koncepcja indywidualnej wystawy artystycznej, przeznaczonej do prezentacji
  w siedzibie Organizatora w przestrzeni półpiętra i / lub sali tzw. „archiwum”.
 4. Udział w naborze jest bezpłatny.
 5. Warunkiem udziału w naborze jest przesłanie (mailowo) do 5 grudnia 2021 do godz. 23.59 kompletnego zgłoszenia, zawierającego:

– wypełniony formularz zgłoszeniowy z opisem założeń merytorycznych wystawy wraz ze wskazaniem prac proponowanych do prezentacji, zapotrzebowania materiałowego i sprzętowego;

– portfolio artysty/_tki.

 1. Zgłoszenie przesłać należy na adres mailowy: info.wozownia@gmail.com w tytule wiadomości wpisując „wizytAKCJA”.
 2. Zgłaszane wystawy powinny być dostosowane do przestrzeni i warunków ekspozycyjnych półpiętra i / lub sali tzw. „archiwum” (plany pomieszczeń stanowią załącznik do niniejszego regulaminu).
 3. Formularz zgłoszeniowy oraz plany pomieszczeń dostępne są na stronie internetowej Organizatora: wozownia.pl/wizytakcja.
 4. Załączniki do maila powinny stanowić poglądowe zdjęcia (JPG, max. 2MB) prac planowanych do prezentacji w ramach wystawy, pliki wideo (mp4) lub audio (mp3), materiały w formie linków etc. Pliki należy podpisać nazwiskiem autora oraz tytułami (lub fragmentami tytułów) prac, tak aby możliwa była ich identyfikacja.
 5. W ramach naboru każdy/_a artysta/_tka może złożyć tylko jeden projekt wystawy.
 6. Zgłoszenia niekompletne, przesłane po terminie, niezgodne z Regulaminem itp. nie będą rozpatrywane.
 7. Wyboru trzech projektów przeznaczonych do realizacji dokona Jury w składzie wskazanym przez Organizatora. Organizator zastrzega Jury prawo wskazania innej niż podana wyżej liczby projektów przeznaczonych do realizacji.
 8. O wynikach naboru Organizator poinformuje na stronie internetowej www.wozownia.pl do dn.
  17 grudnia 2021. Uczestników, których wystawy zostaną skierowane do realizacji, Organizator poinformuje mailowo lub telefonicznie.
 9. Od wyników naboru nie przysługuje odwołanie.
 10. Wystawy wyłonione w naborze odbywać się będą w siedzibie Organizatora w terminach: marzec / kwiecień / październik 2022. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podanych wyżej terminów. Czas realizacji i prezentacji poszczególnych wystaw będzie uzgadniany w porozumieniu z artystami/_tkami.
 11. Wysłanie zgłoszenia do naboru jest jednoznaczne z akceptacją jego Regulaminu oraz – w przypadku skierowania proponowanej wystawy do realizacji – zobowiązaniem artysty/_tki do podjęcia współpracy z Organizatorem w zakresie działań związanych z organizacją i promocją wystawy.
 12. Organizator zapewnia honorarium autorskie za przygotowanie wystawy, pokrycie kosztów materiałów niezbędnych do jej montażu oraz wsparcie w zakresie transportu i retransportu prac. Możliwość pokrycia innych kosztów związanych z produkcją wystawy będzie rozpatrywana indywidualnie.
 13. Prace przeznaczone do prezentacji powinny być technicznie przygotowane do ekspozycji.
 14. Wszelkie kwestie nieuregulowane w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane przez Organizatora na bieżąco.

Share
wróć