Zuzanna Grochowska: “Bez tytułu”Zuzanna Grochowska: “Untitled”

 

Zuzanna Grochowska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Tytuł: Bez tytułu

Technika: węgiel, flamastry, ołówek, przedruk, spraye, pisaki, popiół, żywica, folia, akryl długopis, ołówek, 10 m x 1,2 m

 

Praca powstawała przez cały okres studiów na Akademii i stanowi konglomerat różnych kierunków, jakie absorbowały mnie przez lata. Głównym motywem przewijającym się na 10-metrowym rulonie jest ciało i jego przekształcenia. W kilku miejscach występują fragmenty półtransparentne, które stanowią dodatkowe tkanki strukturalne, pogłębiające trójwymiarowość rysunków. Praca powstawała jako całość, lecz przez wzgląd na format i chwilowe fascynacje, części zdecydowanie się od siebie różnią, bo nie miałam możliwości pracowania na całym formacie jednocześnie. Jestem z tego zadowolona. Pozwoliło mi to na podchodzenie do całej pracy w sposób selektywny. Za każdym razem dostrzegałam inne kawałki i inaczej myślałam o ich kontynuacji. Traktuje tę pracę jak szkicownik, wielkoformatowy zapis myśli, który powstawał w bardzo ważnym i dynamicznym okresie. Udostępniam widzom coś w rodzaju opowieści o procesie mojego działania, mającym decydujący wpływ na prace, które wykonuje obecnie i które mają już charakter przestrzenny.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Zuzanna Grochowska (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie)

Title: Untitled

Technique: carbon, markers, pencil, reprint, sprays, pens, resin ash, foil, acrylic pen, pencil, 10 m x 1.2 m

 

The work was created throughout my studies at the Fine Art Academy and is a conglomeration of different fields of study that absorbed me over the years of study. The main motif scrolling on a 10-metre roll is the body and its transformation. In several places there are semi-transparent fragments, which are additional structural tissues, deepening the three-dimensionality of the drawings. The work was created as a whole, but due to the format and temporary fascination, the parts are definitely different from each other, because I was not able to work on the whole format simultaneously. I am satisfied with it. It allowed me to approach the whole work in a selective way. Each time I noticed different pieces and thought differently about continuing them. I treat this work as a large sketchbook, which was created in a very important and dynamic period. I make available to the viewers something like a story about the process of my action, which had a decisive influence on the works that I do now and which are already spatial in nature.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć