Dominik Podsiadły: “pseudo.bot”

 

Dominik Podsiadły (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Tytuł: pseudo.bot

Technika: profil w serwisie Instagram: https://www.instagram.com/pseudo.bot/

 

Projekt pod tytułem pseudo.bot jest kreacją w sieci fałszywego bota społecznościowego. Jego aktywność jest wzorowana na idei wszechobecnych w sieciach społecznościowych fałszywych kont, farm trolli czy generowanych przez boty treści. Ideą tego artystycznego pseudobota (pseudobota, ponieważ to człowiek będzie generować treść na tym profilu) jest wykorzystanie tego fenomenu i pokazanie w krzywym zwierciadle takiej aktywności. Bot od dnia 6 kwietnia będzie codziennie dodawać trzy posty składające się z trzech rysunków, żeby nie zaburzać specyficznego grafu dostępnego na Instagramie, czyli układu trzech kolumn w formie nieskończonej matrycy. Wszystkie rysunki powstają przy pomocy smartfona i dostępnego w nim programu do retuszu zdjęć. W telefonie mam zapisany plik będący „papierem” – czarnym tłem. Na tym tle tworzę kolejne abstrakcyjne rysunki, wykonane przy pomocy dość przypadkowej, wręcz chaotycznej białej kreski. Rysunki są przesyłane na konto pseudo.bot w kolejności ich powstania. Wszystkie oznaczone symbolem ✏ (ołówka) i zestawem hashtagów.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Dominik Podsiadły (Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu)

Title: pseudo.bot

Technique: Instagram profile: https://www.instagram.com/pseudo.bot/

 

The title pseudo.bot is a creation in the network of a fake social bot. Its activity is modelled on the idea of ubiquitous fake accounts, troll farms or content generated by the bot. The idea of this artistic pseudobot (pseudobot, because it is the man who will generate the content on this profile) is to use this phenomenon and show such activity in a curve mirror. The pseudobot will add three posts consisting of three drawings every day from April 6th in order not to disturb the specific graph available on the Instagram, i.e. the arrangement of three columns in the form of an infinite matrix. All the drawings are created using a smartphone and the photo retouching program available in it. I have a file on my phone which is “paper” in the form of a black background. Against this background I create abstract drawings with a rather random, even chaotic white line. The drawings are sent to the pseudo.bot account in the order of their creation. All marked with ✏ (pencil) and a set of hashtags.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć