Iga Martin: “Rozdźwięk”Iga Martin: “Dissonance”

 

Iga Martin (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Rozdźwięk

Technika: instalacja, stalowe pręty zbrojeniowe, taśma, farba akrylowa, cienkopis na kalce, dł. 4 m, szer. max 1,75 m, wys. max 2 m, 29,7 cm x 42 cm,  wideo (pętla) 59” 

 

Jaką formę powinno przyjąć pojęcie, które przez każdego jest inaczej pojmowane?

Jak przedstawić granicę jako uniwersalny znak?

Jak pokazać jej wielowymiarowość?

Nie jest istotne, jakie to granice: terytorialne, wirtualne, tożsamościowe, mentalne, prawne, nadane nam przez innych czy też takie, które sami sobie narzucamy.

Interesujące jest dla mnie pojęcie granicy jako bariery, która wyznacza obszary ochronne, obszary schronienia.

Instalacja pt.: Rozdźwięk jest sklepieniem, więźbą, ażurem, ulokowaniem w przestrzeni nieuchwytnych płaszczyzn. Czy jest jedynie złudną kryjówką-azylem, czy jej przeciwieństwem?

 

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

Iga Martin (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Title: Dissonance

Technique: installation, steel reinforcement bars, acrylic tape, paint, thin sheet, 4 m x 1,75 m x 2 m, 29,7 cm x 42 cm, video (loop) 59”

 

What form should a concept that is understood differently by everyone take?

How to present the border as a universal sign?

How to show its multidimensionality?

It is not important what kind of borders are they: territorial, virtual, identity, mental, legal, given to us by others or those we impose on ourselves.

I am interested in the notion of a border as a barrier, which marks protective areas, areas of refuge.

The installation entitled Dissonance is a vault, a bond, an openwork, a location in the space of elusive planes. Is it only an illusory hiding place, a real asylum, or the opposite of it?

 

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć