Justyna Olszewska: „Moon Landing”

 

/ Justyna Olszewska: „Moon Landing” / dolna sala

11.09–5.11.2023

otwarcie wystawy: 11.09 (poniedziałek), godz. 18.00 / wstęp wolny

kuratorka: Joanna Gwiazda

 

(see below for the English version)

Lądowanie na Księżycu było bez wątpienia momentem przełomowym w historii ludzkości. Ikoniczne pierwsze kroki postawione na powierzchni Srebrnego Globu 20 lipca 1969 roku przez Neila Armstronga i Buzza Aldrina były czymś więcej niż tylko wielkim skokiem dla ludzkości. Był to moment, który zmienił nasze postrzeganie kosmosu i przyniósł ogromne zmiany w różnych aspektach życia człowieka. Doświadczenie to nie tylko rozszerzyło horyzonty poznania poza Ziemię, ale także wywołało serię zmian, które wciąż kształtują nasz świat: od postępu naukowego i innowacji technologicznych, przez głębsze zrozumienie naszej planety i naszego miejsca we Wszechświecie, aż po kulturę popularną. Stało się ono symbolem ludzkiej ambicji i wytrwałości, pojawiającym się m.in. w licznych dziełach artystycznych, a eksploracja kosmosu stała się powracającym motywem, odzwierciedlającym ciekawość człowieka.

Obecnie żyjemy w czasach, w których zainteresowanie naszym naturalnym satelitą powraca. Jesteśmy świadkami kolejnego niezwykłego wydarzenia, jakim jest misja Artemis. Celem tego programu jest ponowne wysłanie ludzi na Księżyc – w tym pierwszej kobiety – oraz założenie tam bazy. Misja Artemis jawi się jako kolejny wielki krok w eksploracji kosmosu i poszerzaniu naszej wiedzy o Księżycu, jak również jako przygotowanie do jeszcze bardziej ambitnych wyzwań, jakie przyszłość stawia przed nami w badaniu kosmosu. To moment, który z pewnością będzie inspirował i fascynował kolejne pokolenia badaczy, naukowców i entuzjastów kosmosu na całym świecie.

Wystawa Moon Landing ma przybliżyć niezwykłe ciało niebieskie, jakim jest Księżyc; ma inspirować oraz zachęcić do spojrzenia w górę i własnych eksploracji. Na ekspozycji znajdziecie m.in. unikatowy 4-metrowy model Księżyca, który został wykonany w oparciu o fotografie, pochodzące z amerykańskiej sondy Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) oraz archiwa i obiekty związane z naszym satelitą.

 

Justyna Olszewska – magister sztuki, studentka Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych UAM w dyscyplinie astronomia. Prowadzi astrowarsztaty i -wykłady, tworzy prace nawiązujące do ekologii. Obecnie w swojej twórczości artystycznej zajmuje się działaniami mającymi na celu zwrócenie uwagi na postępujący problem zanieczyszczenia nieba sztucznym światłem, a co za tym idzie – utraty dziedzictwa naturalnego, jakim jest niebo pełne gwiazd. Wspólnie z trójką przyjaciół tworzy edukacyjny kolektyw Good Night, a także popularnonaukowy podcast Good Night Podcast dostępny na platformie Spotify.

 

Wystawa pod patronatem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, wpisana w program wydarzeń towarzyszących XLI Zjazdowi PTA, odbywającemu się w Toruniu w dn. 11–15.09.2023.

Prezentowany na wystawie model Księżyca zrealizowany został przez Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.

Na wystawie można oglądać meteoryt księżycowy El Hareicha 001 z kolekcji Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego.

 

———————————-

Justyna Olszewska: „Moon Landing”

11.09–5.11.2023

exhibition opening: 11.09 (Monday), 6 P.M.

curated by: Joanna Gwiazda

The Moon landing was undoubtedly a pivotal moment in the history of humanity. The iconic first steps taken on the surface of the Silver Globe on July 20, 1969, by Neil Armstrong and Buzz Aldrin were much more than just a giant leap for mankind. It was a moment that reshaped our perception of the space and brought significant changes in various aspects of the human life. This event not only expanded the horizons of our understanding beyond Earth but it also triggered a series of transformations that are continuing to shape our world. From scientific progress and technological innovations to deeper comprehension of our planet and our place in the Universe. In the popular culture, it became a symbol of human ambition and determination, resonating in numerous works of fiction and creative expressions. Space exploration evolved into a recurring theme, reflecting human curiosity.

Currently, we are living in the times when the interest in our natural satellite is resurging . We are witnesses to yet another extraordinary event, the Artemis mission. The aim of this program is to once again send humans ( including first time ever a woman) to the Moon, and establish a base there. The Artemis mission presents itself as another significant step in space exploration and in broadening our knowledge of the Moon. Furthermore, it stands as a preparation for even more ambitious challenges that the future holds for us in the realm of space exploration. This is a moment that undoubtedly will inspire and captivate future generations of researchers, scientists, and space enthusiasts worldwide.

The Moon Landing exhibition seeks to bring us closer to the extraordinary celestial body which is the Moon. It aims to inspire and encourage us to look up! and embark on our own explorations. Upon
entering the exhibition halls, you will quickly realize that you are in a place where the cosmos truly feels within the reach. Among the exhibits, you will find a unique 4-meter model of the Moon, carefully crafted, based on photographs from the American Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) as well as an array of archives and artifacts associated with our satellite.

 

Justyna Olszewska – a master of arts, a doctoral student at the Doctoral School of Exact Sciences at Adam Mickiewicz University, specializing in astronomy. She leads astroworkshops and popular science lectures. Currently, in her artistic endeavors, she focuses on actions aimed at drawing attention to the escalating issue of light pollution caused by artificial lighting, which is the reason for the loss of the natural heritage of a sky full of stars. Together with three friends, she forms an educational crew called Good Night Collective, as well as a popular science podcast, the Good Night Podcast, available on the Spotify platform.

 

Exhibition is an accompanying event of XLI Meeting of Polish Astronomical Society, Torun, 11–15.09.2023.

 

wróć