Katarzyna Smugarzewska: “Zasłyszane”Katarzyna Smugarzewska: “Overheard”

 

Katarzyna Smugarzewska (Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski)

Tytuł: Zasłyszane

Technika: instalacja połączona z rysunkiem, rysunek wykonany za pomocą szablonu, 150 m2, dwie podwieszane półki z książką-obiektem

 

Praca zatytułowana Zasłyszane składa się z dwóch elementów. Pierwszym z nich jest rysunek, pokrywający całe ściany pomieszczenia oraz podłogę, stworzony za pomocą szablonu z hasłem “SMS SOS”. Słowa te mają wielowymiarowe znaczenie. Możemy je postrzegać dosłownie jako SMS-SOS, czyli krótka wiadomość tekstowa wysyłana do konkretnego odbiorcy w określonym celu. W taki sposób działają także fundacje, konkursy i turnieje telewizyjne, gdzie za pomocą właśnie SMS–a możemy wspierać podopiecznych fundacji lub idoli, przekazując określone kwoty pieniędzy lub głosy. Kontekst ten zmienia się przy zestawieniu z drugim elementem pracy. Jest to podwieszona na dwóch półkach książka o formacie A4. Jej treścią są zasłyszane fragmenty rozmów, które autorka spisywała zaraz po ich usłyszeniu. Nie są one zbyt długie. Czasami jest to jedno słowo, czasami zdanie lub fragment dialogu. Na każdą z 2177 stron przypada jeden kontekst wypowiedzi. Wszystkie kartki ułożone są równo jedna na drugiej, tworząc iluzję białej bryły zawieszonej w przestrzeni. Autorka zestawia tutaj sposoby wypowiedzi, jakimi ludzie komunikują się na co dzień. Pokazuje także możliwe zagrożenie częściowej lub całkowitej eliminacji porozumiewania się między ludźmi osobiście na rzecz urządzeń elektronicznych. Przytłaczająca ilość wiadomości może zniewalać w świecie cyfrowej iluzji relacji międzyludzkich. Aby podkreślić ten problem autorka celowo zastosowała multiplikację, wprowadzając widza w stan klaustrofobii, zamykając go w natłoku informacji.

 

ZASŁYSZANE – teksty

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Katarzyna Smugarzewska (Instytut Sztuk Wizualnych, Uniwersytet Zielonogórski)

Title: Overheard

Technique: installation combined with a drawing, stenciled drawing, 150 m2, two suspended shelves with an object-book

 

The work entitled Overheard consists of two elements. The first one is a drawing, covering the whole walls of the room and the floor, created using a template with the slogan “SMS SOS”. These words have a multidimensional meaning. We can see them literally as SMS-SOS, i.e. a short text message sent to a specific recipient for a specific purpose. This is also how foundations, competitions, and TV tournaments operate, where with the use of SMS we can support the charges of the foundations or idols by giving certain amounts of money or votes. This context changes when compared with the second element of work. It is a book suspended on two shelves in a4 format. The content of the book is made up of fragments of conversations, which the author wrote down right after hearing them. They are not too long. Sometimes it is one word, sometimes a sentence, or a fragment of a dialogue. For each of the 2,177 pages there is one context for the statement. All the pages are placed evenly on top of each other, creating the illusion of a white solid suspended in space. The author compares here the way people communicate on a daily basis. She also shows the possible danger of a partial or total elimination of communication between people in person in favour of electronic devices. The overwhelming amount of messages can captivate in the world of digital illusion of interpersonal relations. To emphasize this problem, the author deliberately applied multiplication, introducing the viewer into a state of claustrophobia, locking him/her in the crowd of information.

 

OVERHEARD – texts

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć