Natalia Lewandowska: “Creaturae”

 

Natalia Lewandowska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: Creaturae

Technika:  digital painting, wideo, animacja 12′

 

Creaturae – z języka łacińskiego: proces kreacji, nawiązujący również do słowa „kreatura”. Mój projekt oparty został na idei tworzenia stworzeń wykorzystywanych w grach, animacjach i komiksach. Za jego pomocą chciałam pokazać, ile pracy wymaga zaprojektowanie jednego zwierzęcia, od tworzenia szkieletu jako bazy, aż po zaplanowanie jego mięśni, pozwalających na konkretny zakres ruchu, i skóry, której kolor, tekstura i wytwory pozwalają na dostosowanie się zwierzęcia do otoczenia. Przygotowane przeze mnie wideo pokazuje zapis pracy, jaką wykonałam, projektując „kreaturę” dosłownie od zera, przechodząc przez każdy ze wspomnianych etapów. Zdecydowałam się na technikę video i animacji ze względu na panujące warunki oraz fakt, że to medium pozwoliło mi na większą swobodę wyrazu. Mam nadzieję, że mój projekt będzie ciekawym sposobem na spojrzenie na świat projektowania stworzeń i inspiracją w tym smutnym czasie, jakim jest czas pandemii.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

 

Natalia Lewandowska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: Creaturae

Technique:  digital painting, video, animation 12′

 

Creaturae – from Latin: the process of creation, also referring to the word “creature”. My project was based on the idea of creating creatures used in games, animations and comics. With it, I wanted to show how much work it takes to design one animal, from creating a skeleton as a base to planning its muscles to allow a specific range of movement and skin, whose colour texture and creations allow the animal to adapt to its environment. The video I prepared shows a record of the work I did, designing the creature literally from scratch, going through each of these stages. I decided to use video and animation techniques because of the prevailing conditions and the fact that this medium allowed me to express myself more freely. I hope that my project will be an interesting way to look at the world of creature design and inspiration in this sad time of pandemic.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć