Paweł Jaskuła: “Smoke”

 

Paweł Jaskuła (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Tytuł: Smoke

Technika: wideo 5’56”, bez audio

 

Funkcjonujemy w chmurze pojęć, wydarzeń i wartości. W sferze materialnej, cyfrowej i duchowej. Granice między nimi zacierają się wraz z rosnącym poczuciem przynależności do globalnego świata. Granice między osobą a chmurą stają się coraz bledsze. Jesteśmy jedną z wielu pojedynczych informacji w bigdatowej sieci naszych przeżyć. Co czujemy, łącząc się z każdą z tych przestrzeni? Spokój? Strach? Zadowolenie? Czy wpadamy w panikę? A może po prostu pozwalamy, aby setki kształtów i słów otaczały nas i absorbowały? Wojna, pandemia, śmierć, miłość, świętowanie, przeszłość, przyszłość tworzą chmurę, której jesteśmy częścią. Stajemy się otaczającym nas pyłem. I tak jak w cyklu prac Jarosława Kozłowskiego pt. Continuum, chaotyczny zapis, zasłonięcie całej powierzchni dzieła, tworzy nieskończoną liczbę możliwych odczytań i znaczeń. Stajemy w obliczu zapisu potencjału wszelkich obrazów. Jakiekolwiek natomiast konkrety to, jedynie i aż, nasza osobista, subiektywna gra.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Paweł Jaskuła (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu)

Title: Smoke

Technique: video 5’56”, no sound

 

We operate in a cloud of concepts, events and values. In the material, digital and spiritual sphere. The boundaries between them are blurred with a growing sense of belonging to the global world. The boundaries between a person and a cloud are becoming blurred. We are one of many single pieces of information in the bigdata network of our experiences. What do we feel when we connect to each of these spaces? Calmness? Fear? Satisfaction? Do we panic? Or do we just let hundreds of shapes and words surround and absorb us? War, pandemic, death, love, celebration, past, future create a cloud of which we are part. We become the dust that surrounds us. As in the series of works by Jarosław Kozłowski entitled Continuum, a chaotic record, covering the whole surface of the work, creates an infinite number of possible readings and meanings. We are faced with recording the potential of all images. Any concrete thing, however, is only and upwards, our personal, subjective game.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć