Szymon Jankowski: “Autoportret III”Szymon Jankowski: “Self-portrait III”

 

Szymon Jankowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: Autoportret III 

Technika: fotografia (długi czas naświetlania), 50 cm x 90 cm (tryptyk)

 

Tryptyk powstał w wyniku próby uwiecznienia postaci przy wykorzystaniu w niekonwencjonalny sposób aparatu i równo umieszczonych punktów światła LED, które przyczyniły się do stworzenia narzędzia do rysowania światłem. Linie wynikają z przemyślanego gestu dłoni, jak i całego ciała, oraz świadomego ustawienia określonych wartości ekspozycji aparatu. Poszukiwanie alternatywnych źródeł światła oraz temat ekspozycji i ruchu to elementy, którymi się interesuję. Poprzez te doświadczenia chciałem wpisać portret w aktualne zainteresowania oraz udokumentować to zjawisko, które jest kontynuacją moich poszukiwań oraz działań w tym obszarze.

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Szymon Jankowski (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: Self-portrait III

Technique: photography (long exposure time), 50 cm x 90 cm (triptych)

 

The triptych was created as a result of an attempt to immortalize the characters using a camera in an unconventional way and evenly placed LED light points, which contributed to creating a tool for drawing with light. The lines result from a deliberate gesture with the hand, as well as the whole body and the conscious setting of the camera exposure. The search for alternative sources of light and interest in the subject of exposure and movement are the elements I am interested in. Through these experiences, I wanted to inscribe the portrait in my current interests and document this phenomenon, which is a continuation of my search and activities in this area.

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć