Tomasz Tomaszewski: To, co trwałeTomasz Tomaszewski / What Is Permanent

 

Tomasz Tomaszewski: To, co trwałe

16.09–09.10.2016

otwarcie wystawy: 16.09 (piątek), godz. 18.00 / wstęp wolny

 

Tomasz Tomaszewski przez ostatnie dwa lata pracował nad materiałem dotyczącym polskich górali. Zwieńczeniem tej pracy jest album fotograficzny z obszernym, edukacyjnym tekstem Grzegorza Kapli oraz wystawa fotograficzna. Ich celem jest przybliżenie fenomenu góralszczyzny jako fragmentu polskiej kultury. Na wystawie w Wozowni zaprezentowanych zostanie 57 powiększonych, barwnych fotografii z obszernym opisem.

„Wybraliśmy Bukowinę Tatrzańska, która reprezentuje większość tego, co według nas jest ważne i kojarzy się ze słowem „góralszczyzna”. Pragnęliśmy, by opisując oraz fotografując właśnie to szczególnie piękne miejsce, przenieść wszystko w przestrzeń ogólną, symboliczną, odnoszącą się do całego Podhala. Szukaliśmy więc zjawisk i momentów, które można potraktować jako coś więcej aniżeli obiekt. Staraliśmy się raczej uczynić z nich temat, wyłowić ich atrakcyjną osobliwość, aby na końcu zamienić całość w symboliczny obraz. Podczas jednej z wielu rozmów Góral, zapytany o to, dlaczego tak dużo opowiada nam o tradycji i wierze, odpowiedział prostymi słowami: »Mówię o tym, bo lubię to, co trwałe«. W ten sposób powstał tytuł książki i wystawy, którą prezentujemy z nadzieją, że chociaż w małym jej fragmencie odnajdą Państwo udaną ilustrację tego, co stanowi nasze dobro wspólne”. (Tomasz Tomaszewski)

Tomasz Tomaszewski – posiada stopień doktora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, agencji Visum Archiv w Hamburgu, agencji National Geographic Creative w Waszyngtonie oraz American Society of Media Photographers. Zajmuje się fotografią prasową, publikuje swoje zdjęcia w najważniejszych pismach polskich i wielu zagranicznych. Wydał kilka książek autorskich oraz ilustrował swoimi pracami kilkanaście prac zbiorowych. Autor wielu wystaw indywidualnych, m.in. w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Izraelu, Japonii, Holandii, we Włoszech, w Irlandii, Niemczech, Indonezji, Brazylii, na Madagaskarze i w Polsce. Jest laureatem wielu polskich i międzynarodowych nagród fotograficznych. Od dwudziestu ośmiu lat współpracuje z magazynem „National Geographic”, w którym opublikował osiemnaście esejów fotograficznych, a od 1999 roku jest głównym konsultantem jego polskiej edycji. Uczy fotografii w Polsce, USA, Niemczech i we Włoszech.

 

 

/ Tomasz Tomaszewski: „What is permanent

16.09–09.10.2016

opening: 16.09 (Friday), 6.00 p.m / admission free

 

Photographer Tomasz Tomaszewski for two years dealt with the preparation of material on the Polish highlanders. The culmination of this work is the album with a comprehensive, educational text by Gregory Kapli and photographic exhibition. Its aim is to bring the phenomenon of highland culture as a piece of Polish culture.

At the exhibition will be presented 57 color photographs with extensive description. “We chose Bukovina Tatra, which represents most of what we think is important and is associated with the word” mountain culture” – says Tomasz Tomaszewski. We wanted to describe, photograph a particularly beautiful place and give it a symbolic sense referring to the whole highlands. So we were looking events and moments that can be seen as something more than an object. During one of the many conversations with  highlanders, when asked about why so much tells us about the tradition and faith, he replied simple words: “I say this because I like it, what is permanent”. This is how the title of the book and the exhibition was conceived. The book is presented in the hope that it is a successful illustration of what constitutes our common good.”

Tomasz Tomaszewski – He has a degree of Doctor of the Academy of Fine Arts in Warsaw. He is a member of the Union of Polish Art Photographers, agency Visum Archiv in Hamburg, the agency National Geographic Creative in Washington and the American Society of Media Photographers. He is a press photographer, he publishes his photos in the most important magazines in Poland and abroad. He published several books and he illustrated several collective works. Author of numerous solo exhibitions in the USA, Canada, Great Britain, Israel, Japan, the Netherlands, Italy, Ireland, Germany, Indonesia, Brazil, Madagascar and Poland. He is a laureate of many Polish and international photographic awards. He published eighteen photo essays in the magazine “National Geographic” during twenty-eight cooperation. Since 1999 he is the main consultant for the Polish edition of “National Geographic”. He teaches photography in Poland, Germany and Italy.

 

Share
wróć