VII Międzynarodowa Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ NATURALNIEVII International Exhibition of Student Drawing DRAW NATURALLY

13.05.2016–19.06.2016
otwarcie wystawy: 13.05. (piątek), godz. 18.00

Wystawa Rysunku Studenckiego RYSOWAĆ organizowana jest przez Zakład Rysunku UMK od 2008 roku. Tegoroczna edycja po raz pierwszy ma zasięg międzynarodowy. Na wystawie pokazane zostaną 103 prace blisko 120 młodych artystów (lub grup artystycznych) z następujących uczelni: ASP Charków (Ukraina), ASP Gdańsk, ASP Katowice, ASP Kijów (Ukraina), ASP Kraków, ASP Lwów (Ukraina), ASP Mińsk (Białoruś), ASP Łódź, AS Szczecin, ASP Tbilisi (Gruzja), ASP Warszawa, ASP Wrocław, PWSTiT Łódź, UA Poznań, UAM Poznań, UMK Toruń, Uniwersytet w Salamance (Hiszpania), Uniwersytet Zielonogórski, UP Kraków, UTP Bydgoszcz.
Jak zawsze na wystawie zostaną pokazane różnorodne prace, które ukazują możliwie szeroko ujętą problematykę rysunku klasycznego, współczesnego, aktualnego (rysunek z natury, rysunek wbrew naturze, spontaniczny, wykoncypowany, rysunek użytkowo-projektowy, mistyfikacje rysunkowe, rysunek faktu, rysunek natury, rysunek „nie ręką ludzką uczyniony” [acheiropoietos – нерукотворный], rysunek mix-inter-multimedialny, rysunek przestrzenny, animowany, ilustracyjny, foto-video rysunek, performance).
Mottem wystawy jest cytat z Dziennika Ferdynanda Ruszczyca: „Wilno, środa 19 V (1920). W ogrodzie Bernardyńskim. Rysują. Pokazuję cienie na ścieżkach jako rysunek natury” (Ferdynand Ruszczyc, Dziennik, cz. II, Wilno, s. 76). Powyższe słowa przenoszą nas do początków historii Wydziału Sztuk Pięknych, które wiążą się z Uniwersytetem Stefana Batorego w Wilnie. Okazja do wspomnień jest wyjątkowa, bowiem VII edycja Wystawy Rysunku Studenckiego została włączona w cykl obchodów 70-lecia Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Wydziału Sztuk Pięknych.

 

13.05.2016-19.06.2016
opening of the exhibition: 13.05. (Friday), 6.p.m

Exhibition of Student Drawing is organized by the Department of Drawing UMK since 2008. This year’s edition for the first time has an international reach. The exhibition contains 103 works by nearly 120 young artists (or artistic groups) of the following universities: ASP Kharkiv (Ukraine), ASP Gdańsk, ASP Katowice, ASP Kiev (Ukraine), ASP Krakow, ASP (Ukraine), ASP Minsk (Belarus ), ASP Lodz, Szczecin ASP, ASP Tbilisi (Georgia), Warsaw ASP, ASP Wroclaw, Lodz PWSTiT, UA Poznan, Adam Mickiewicz University, Nicolaus Copernicus University in Toruń, University of Salamanca (Spain), University of Zielona Góra, UP Krakow, UTP Bydgoszcz.
As always, the exhibition shows a variety of works concerning widely recognized problems of the classical and contemporary drawing (drawing from nature, drawing against nature, spontaneous, concocted, utility nad design drawing, mystification, drawing fact, drawing nature, drawing ” not made with hands “[acheiropoietos – нерукотворный], mix-inter-media drawing , spatial drawing , cartoon, illustration, photo-video drawing, performance).
The motto of the exhibition is a quote from Ferdinand Ruszczyc’s Journal: “Vilnius, Wednesday 19 V (1920). In the garden of the Bernardine. They draw. I am showing shadows on the tracks as a figure of nature “(Ferdinand Ruszczyc, Journal, part II., Vilnius, p. 76). These words take us back to the beginnings of the history of the Faculty of Fine Arts, which are associated with the University of Stefan Batory in Wilno. Opportunity for memories is unique, because the seventh edition of the Student Drawing Exhibition was included in a celebration of the 70th anniversary of Nicolaus Copernicus University in Toruń and the Faculty of Fine Arts.

 

wróć

 

 

Share
wróć