Weronika Stuczyńska: “Drogowskaz”Weronika Stuczyńska: “Signpost”

 

Weronika Stuczyńska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Tytuł: Drogowskaz

Technika: 10 fotografii, będących wizualizacją instalacji artystycznej 

 

Przeszukując Internet w celu odnalezienia definicji, czym tak właściwie jest hashtag, natknęłam się na określenie, iż jest to swego rodzaju znak drogowy w Internecie. Zainspirowało mnie to do użycia hashtagów w przestrzeni publicznej w formie swego rodzaju znaku drogowego / tablicy informacyjnej. Chciałam „przenieść” najczęściej używane hashtagi ze świata wirtualnego do rzeczywistości, a właściwie do najbliższego mi miejsca – Torunia. Z rankingu najpopularniejszych hashtagów 2019 roku wybrałam dziesięć, przy pomocy których mogłam określić i pogrupować tematycznie toruńskie „atrakcje turystyczne”. Są to: #polishgirl #polishboy #art #love #music #friends #cute #beautiful #followme #food. Na Instagramie i wielu innych portalach internetowych społeczność określa takimi właśnie hasłami swoje zdjęcia bądź wpisy, aby trafiły do jak najszerszego grona odbiorców.

W swojej pracy zjawisko hashtagów traktuję trochę z przekąsem. Poprzez nadanie popularnego hashtagu m.in. pomnikom czy obiektom spłycam ich wartość, zabierając ich tożsamość. Jest to jednak celowy zabieg zachęcający odbiorców do refleksji nad falą tego zjawiska, gdyż posługując się nagminnie tym samym # doprowadzamy do zatracania swojej indywidualności.

Zgłoszona przeze mnie praca jest tylko wizualizacją działania artystycznego, które mogłoby zaistnieć w przestrzeni publicznej.

Wykorzystane miejsca i pomniki:

#polishboy – pomnik Mikołaja Kopernika

#polishgirl – Piernikarka Toruńska

#art – Galeria Sztuki Wozownia

#love – Dolina Marzeń

#music – pomnik Flisaka

#friends – pomnik Kargula i Pawlaka

#cute – pomnik psa Filusia

#beautiful – punkt widokowy na Bulwarze Filadelfijskim

#followme – Radio Maryja

 

 

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ

 

 

Weronika Stuczyńska (Wydział Sztuk Pięknych UMK)

Title: Signpost

Technique: 10 of photographs being a visualization of an artistic installation

 

While searching the Internet for a definition of what “hashtag” actually is, I came across the term that it is a kind of road sign on the Internet. This inspired me to create hashtags in public space in the form of a kind of road sign/information board.  I wanted to “transfer” the most often used hashtags from the virtual world to reality, or actually to the place closest to me – Toruń. From the ranking of the most popular # from 2019 I chose ten, with the help of which I was able to identify and group thematically Toruń’s “tourist attractions”. These are: #polishgirl #polishboy #art #love #music #friends #cute #beautiful #followme #food. On Instagram and many other web portals, the community defines their photos or entries with such slogans to reach the widest possible audience.

In my work I treat the phenomenon of hashtags a little with a snack. By giving popular hashtags, such as monuments or objects, I reduce their value, taking away their identity. However, it is a deliberate effort to encourage the audience to reflect on the wave of this phenomenon, because by using # this phenomenon we often lead to the loss of our individuality.

The work I have submitted is only a visualisation of an artistic activity that could exist in public space.

Used places and monuments:

#polishboy – the Nicolaus Copernicus Monument

#polishgirl – the statue of Piernikarka

#art – Wozownia Art Gallery

#love – Dream Valley

#music – the Flisak Monument

#friends – the statue of Kargul and Pawlak

#cute – the dog statue Filuś

#beautiful – lookout point on Philadelphia Boulevard

#followme – Radio Maryja

 

 

RETURN TO MAIN PAGE

 

Share
wróć